Team Telmo

Telmo Solutions
Ken Telmo

Ken Telmo

Founder / Sole Proprietor
Thea Telmo

Thea Telmo

Operations & Marketing Manager